Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven financiering

Een doelmatig zorgstelsel met meer kwaliteitsprikkels en minder productieprikkels is het fundament voor passende (netwerk)zorg. Waardegedreven financiering wil zeggen dat de bekostiging van de zorg zó is ingericht dat dit leidt tot optimale kwaliteit van de zorg tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten.

Dit voorjaar publiceerden wij samen met IKNL, FMS-SONCOS en NFK het rapport Oncologienetwerken in beeld. Ons onderzoek laat onder (veel) meer zien dat het bekostigingsstelsel nog steeds een groot struikelblok vormt voor het optimaal inrichten van zorg in netwerken om te komen tot passende zorg volgens het principe van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats.

Oncologienetwerken in beeld borduurt voort op eerder onderzoek vanuit ons programma. Ook in 2018 brachten wij de oncologienetwerken in Nederland in kaart en onderzochten we de succesfactoren en belemmeringen bij het ontstaan van die netwerken. De belemmeringen bleken vaak op het vlak van financiering en regelgeving te liggen. Hierover publiceerden wij het rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen rond organisatie en financiering.

Het eerdere rapport leidde al tot belangrijke aanpassingen in de regelgeving rond het onderling verwijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het rapport gaf ook belangrijke aanwijzingen en aanbevelingen op andere punten. Voortbouwend op deze kennis werken wij binnen het thema Waardegedreven financiering aan het ontwikkelen van meetmodellen voor waardegedreven financiering en van nieuwe vormen van bekostiging van zorg in netwerken. Dat doen we samen met vele belangrijke stakeholders die al jaren aan ons programma verbonden zijn en/of met ons meedenken.

Verder houden we ons bezig met het ontwikkelen van een model voor de bekostiging van de netwerkkosten, denk aan de kosten van regionaal multidisciplinair overleg (mdo) en het inroepen van expert-opinie maar ook de kosten van het genereren van stuurinformatie op netwerkniveau en coördinatie en ondersteuning in het netwerk.

Een stuurgroep en een landelijk projectteam bewaken de samenhang en de voortgang van de projecten op het terrein van Waardegedreven financiering. Meer over de governance van dit thema leest u hier.

Invalshoeken

We werken aan waardegedreven financiering vanuit drie invalshoeken:

  • waardegedreven zorg in netwerken
  • bekostiging van netwerkzorg
  • financiering van mdo 2.0 en expertopinie

Waardegedreven zorg in netwerken
In vier proeftuinen ontwikkelen we meetmodellen voor verschillende tumorsoorten/netwerken en voor thuistoediening van immunotherapie. We maken de processen, uitkomsten, ervaringen én kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar. Met die informatie kunnen netwerken de geleverde kwaliteit relateren aan de kosten. Het helpt ook helpt om de kwaliteit in netwerken cyclisch te verbeteren en om onderling te benchmarken.

Lees meer over onze benadering van waardegedreven zorg in netwerken.

Dit zijn de proeftuinen Waardegedreven zorg in netwerken:

Netwerkfinanciering
We onderzoeken vormen van bekostiging van zorg in oncologienetwerken waarbij de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.

Lees hier meer over onze benadering van bekostiging van netwerkzorg.

Dit zijn de proeftuinen Netwerkfinanciering:

Financiering van mdo 2.0 en expertopinie

Naast de bekostiging van de netwerkzorg op zichzelf, buigen wij ons in dit thema ook over de vraag hoe de kosten voor coördinatie en ondersteuning in het netwerk gedekt moeten worden. Dat omvat met name de kosten van regionale multidisciplinaire overleggen (mdo's) die centraal staan in oncologienetwerken en waar de passende zorg voor patiënten tot stand komt. Ook het consulteren van experts valt hieronder. Een oncologienetwerk zal daarnaast kosten maken om bijvoorbeeld stuurinformatie op netwerkniveau te genereren die dient om te werken aan systematische kwaliteitsverbetering.

De bekostiging van deze netwerkkosten vormen het onderwerp van een ander project: Financiering van MDO 2.0 en expertopinie. Met dit project dragen we bij aan het project mdo 2.0 van IKNL.

Lees hier meer over onze benadering van de financiering van het mdo.

Lees ook het interview met Ineke Middelveldt en Bas Geerdes (IKNL) in Oncologie up to date over de financiering van het mdo.

 

Contactpersonen
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt

Naar de lopende projecten