Je gekozen filters:
Wis alle filters

Waardegedreven financiering

Bekostiging met meer kwaliteitsprikkels en minder productieprikkels is het fundament voor passende (netwerk)zorg. Waardegedreven bekostiging van de zorg is zó ingericht dat dit leidt tot optimale kwaliteit van de zorg met passende financiering tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten.

Voorjaar 2022 publiceerden wij samen met IKNL, FMS-SONCOS en NFK het rapport Oncologienetwerken in beeld.

Ons onderzoek laat onder (veel) meer zien dat het bekostigingsstelsel nog steeds een groot struikelblok vormt voor het optimaal inrichten van zorg in netwerken om te komen tot passende zorg volgens het principe van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Naast volumeprikkels zijn de historisch budgettering en verkokering in financiering geïdentificeerde factoren die maken dat het zorgnetwerk vastzit en moeilijk kan bewegen in de maatschappelijk gewenste richting. Daarnaast zien we nog steeds een gebrek aan transparantie in kwaliteit en kosten op het niveau van de patiëntreis.

Kader

Oncologienetwerken in beeld borduurt voort op eerder onderzoek vanuit ons programma. Ook in 2018 brachten wij de oncologienetwerken in Nederland in kaart en onderzochten we de succesfactoren en belemmeringen bij het ontstaan van die netwerken. De belemmeringen bleken ook toen al vaak op het vlak van bekostiging en regelgeving te liggen. Hierover publiceerden wij het rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland. Aanbevelingen rond organisatie en financiering.

Het eerdere rapport leidde al tot belangrijke aanpassingen in de regelgeving rond het onderling verwijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het rapport gaf ook belangrijke aanwijzingen en aanbevelingen op andere punten. Voortbouwend op deze kennis hebben wij binnen het thema Waardegedreven financiering en bekostiging gewerkt aan het ontwikkelen van meetmodellen voor waardegedreven zorg en kosten en nieuwe vormen van bekostiging van zorg in netwerken ontwikkeld.

Een stuurgroep en een landelijk projectteam bewaakten de samenhang en de voortgang van de projecten op het terrein van Waardegedreven financiering en bekostiging. Meer over de governance van dit thema leest u hier.

Invalshoeken

Waardegedreven zorg in netwerken
In vier proeftuinen ontwikkelden we meetmodellen voor verschillende tumorsoorten/netwerken en voor thuistoediening van immunotherapie. We maken de processen, uitkomsten, ervaringen én kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar. Met die informatie kunnen netwerken de geleverde kwaliteit relateren aan de kosten. Het helpt ook om de kwaliteit in netwerken cyclisch te verbeteren en om onderling te benchmarken.

Lees meer over onze benadering van waardegedreven zorg in netwerken.

Dit zijn de proeftuinen Waardegedreven zorg in netwerken:

Netwerkfinanciering
We onderzochten vormen van bekostiging van zorg in oncologienetwerken waarbij de prikkels in het stelsel meer op kwaliteit en minder op productie gericht zijn.

Lees hier meer over onze benadering van bekostiging van netwerkzorg.

Dit zijn de proeftuinen Netwerkfinanciering:

Financiering van mdo 2.0 en expertopinie

Naast de bekostiging van de netwerkzorg op zichzelf was de vraag aan de orde hoe de kosten voor coördinatie en ondersteuning in het netwerk gedekt moeten worden. Dat omvat met name de kosten van regionale multidisciplinaire overleggen (mdo's) die centraal staan in oncologienetwerken en waar de passende zorg voor patiënten tot stand komt. Ook het consulteren van experts valt hieronder. Een oncologienetwerk zal daarnaast kosten maken om bijvoorbeeld stuurinformatie op netwerkniveau te genereren die dient om te werken aan systematische kwaliteitsverbetering.

De bekostiging van deze netwerkkosten vormden het onderwerp van een ander project: Financiering van MDO 2.0 en expertopinie. Met dit project droegen we bij aan het project mdo 2.0 van IKNL.

Voorjaar 2023 hielden we een afsluitende conferentie over het thema Waardegedreven financiering. Die kun je hier terugkijken.

Lees ook het afsluitende interview met Ineke Middelveldt.

Lees hier meer over onze benadering van de financiering van het mdo.

Lees ook het interview met Ineke Middelveldt en Bas Geerdes (IKNL) in Oncologie up to date over de financiering van het mdo.

Contactpersonen
Ineke middelveld
Ineke Middelveldt

Naar de lopende projecten