Je gekozen filters:
Wis alle filters

Uniforme registratie dikkedarmkanker en longkanker

Dit project is afgerond.

Het registreren van data binnen het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) dient op een uniforme en gestandaardiseerde wijze plaats te vinden. Op basis daarvan kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende ziekenhuizen en kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. Doel van dit project is uniforme registratie van data binnen de regio Zuid Oost (OncoZON).

In dit project is een rapport opgesteld van de minimale dataset van items die tijdens het MDO (multidisciplinaire overleg) vastgelegd dienen te worden, voor zowel colorectaal carcinoom en longkanker. Daarnaast zijn er formats ontwikkeld voor zowel operatieverslagen en radiologieverslagen.

Het MDO is van groot belang voor de behandeling van de patiënt. Uitgangspunt was dat de items die van toepassing zijn op het MDO op een uniforme, gestandaardiseerd en makkelijk terug te vinden manier geregistreerd worden in het EPD. Dat vergemakkelijkt onder meer de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende ziekenhuizen. Dit is niet alleen van belang voor het MDO, maar ook voor kwaliteitsregistraties zoals die van DICA, SONCOS en de algemene NKR-registratie. Bij voorkeur moeten registraties in de toekomst automatisch naar de genoemde databanken kunnen worden doorgestuurd.

Voordeel van een uniforme registratie is de directe invloed op de dagelijkse patiëntenzorg. Gegevens zijn compleet en eenduidig vastgelegd, er worden minder fouten gemaakt bij het verzamelen van gegevens voor registraties.

Status project

Afgerond.

Basisdossier oncologie en registratie aan de bron OncoZON-rapport
Meer informatie
Lessons Learned
  • Bij de start van het project was er weinig bekend over gelijksoortige projecten. In samenwerking met het Citrienfonds, ziekenhuizen en andere projectleiders zou een overzicht van gelijksoortige projecten, met daarbij genoemd status en hoever ze daadwerkelijk zijn, van grote meerwaarde zijn.
  • Draagvlak creëren bij Tumorwerkgroepen, Regionale Oncologiecommissie en Zorgprofessionals.
  • Goede informatievoorziening in de ziekenhuizen. Het is belangrijk dat niet alleen de contactpersonen op de hoogte zijn van de projecten, maar alle zorgprofessionals die bij de zorg betrokken zijn. Direct instellen van een klankbordgroep van zorgprofessionals.
  • Zoek enkele specialisten (believers) die vanuit hun vakgroep de kar willen trekken en gemandateerd zijn namens de collega’s.
  • Geen nadruk leggen op registratie in begin project, maar op uniformiteit, verminderen registratielast en voordelen zorgtraject.
  • Onderdelen van project beter op elkaar afstemmen. Daarom eerst een basis via “pilot” van twee ziekenhuizen. Succes kan elkaar ook tegenwerken.
Contactpersonen