Projecten

In het programma Naar regionale oncologienetwerken staat de patiënt centraal. Voor een state-of-the-art behandeling voor alle patiënten in een regio, moeten verschillende medische professionals goed met elkaar samenwerken; steeds meer gebeurt dat over de grenzen van de eigen instelling heen, in regionale netwerken.

Om deze regionale netwerkvorming verder te ontwikkelen zijn drie hoofthema’s gekozen, namelijk:

 1. MDO: het (verder) inrichten van het regionaal Multi Disciplinair Overleg (MDO), met inbegrip van zogenoemde Expertpanels. De focus ligt op een goede toerusting van deze MDO’s met specialisten van verschillende ziekenhuizen. Daarbij horen ook duidelijke afspraken over consultatie en verwijzing naar elkaar.
 2. XDS: de aanleg van een digitale snelweg voor elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, op basis van een gedeelde standaard.
 3. Registratie aan de Bron: het voeren van (een) eenduidige registratie(s) in de oncologie.
Filter
Landelijk of Regionaal
Landelijk
Regionaal
Thema
MDO
Registratie a/d Bron
XDS
Regio
Midden
Noord Oost
Noord-Holland/Flevoland
Oost
West
Zuid Oost
Zuid West
Ziekenhuis
AMC
Catharina Ziekenhuis
Erasmus MC
LUMC
Maastricht UMC+
Maastro Clinic
Máxima Medisch Centrum
Radboudumc
UMC Utrecht
UMCG
VieCuri Medisch Centrum
VUmc
Tumorsoort
Gynaecologie
Hermatologie
Hoofd-Hals
Long
Maag-Darm-Lever
Mamma
Schildklier
Urologie
Weke delen
Landelijk | MDO | West | LUMC |

Invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens bij MDO's

Doel: Organisatorische en technische implementatie van de in 2017 ontwikkelde tumoroverstijgende set gegevens voor tenminste de MDO’s binnen de mamma- en colorectale oncologie in het LUMC in 2018. Zo mogelijk ook binnen een nader te bepalen tumorgroep in het UMCG.

Dit betekent dat voorafgaand aan deze MDO’s patiëntgebonden informatie en input van de patiënt worden verzameld, dat deze informatie via HiX gepresenteerd wordt tijdens het MDO en dat deze informatie wordt meegenomen in de bespreking van het behandelplan met de patiënt. Tevens zullen we (in studieverband) onderzoeken of een dergelijke integrale aanpak resulteert in meer op maat gesneden behandelvoorstellen en een grotere patiënttevredenheid (KWF-aanvraag in voorbereiding).

Aanvullend dient het LUMC als helpdesk voor ziekenhuizen die de tumoroverstijgende set gegevens gaan implementeren. Q2 van 2018 levert een checklist op ter ondersteuning van de implementatie. Het LUMC is tevens bereikbaar voor telefonische consulten en waar mogelijk site visits.

 

Regionaal | MDO | West | LUMC |

MDO, consultatie en verwijzing

In de regio Zuid-Holland Noord hebben de ziekenhuizen de intentie uitgesproken op het gebied van oncologische zorg samen te werken in een oncologisch netwerk (Regionaal Oncologienetwerk West). Een van de eerste stappen is de vorming van regionale multidisciplinaire tumorwerkgroepen (TWG’s). De intentie is dat deze TWG’s ook regionale MDO’s gaan voeren, waarin patiënten uit verschillende ziekenhuizen worden besproken.

Het primaire doel van dit project is om in 2018 zes regionale MDO’s vorm te geven op organisatorisch gebied en een start gemaakt te hebben met de technische randvoorwaarden voor transmurale samenwerking. Hierbij wordt gekozen voor die tumorsoorten die starten met een regionale tumorwerkgroep (mamma, colorectaal, long, urologie, gynaecologie en upper GI).

 

Regionaal | MDO | Zuid Oost | Catharina Ziekenhuis |

MDO, consultatie en verwijzing, regio Zuid Oost

Doel: verhogen van de kwaliteit binnen de regio Zuid Oost door het definiëren van verschillende niveaus van MDO, onder te verdelen in: laag complex lokaal, complex regionaal en hoog complex /2nd opinion. De focus ligt op colorectale tumoren en de borging van kwaliteit. Er worden verschillende niveaus van MDO’s uitgewerkt, inclusief een ontwerp van de bijbehorende structuur. Daardoor hoeven niet alle experts aanwezig te zijn bij alle MDO’s en wordt op deze wijze de tijd efficiënt en effectief aangewend.

In de regio Zuid Oost wordt alle oncologische zorg aangeboden, van hoogvolume en laag-complexe tumoren tot laagvolume en hoog-complexe zorg. Slechts voor een aantal uiterst zeldzame tumoren worden patiënten buiten de regio behandeld.

 

Regionaal | MDO | Zuid West | Erasmus MC |

Doorontwikkeling implementatiestructuur CCN* en MDO’s

Doel: 

 • Verdere invoering en gebruiksklaar maken van regionale tumorwerkgroepen: mama, lever, blaas, maag darm en pancreas. 
 • Het vaststellen van tumor specifieke kwaliteitsindicatoren. 
 • Het opstellen van een tumor specifieke netwerkstandaard.
 • Opzet van een implementatieplan ten behoeve van kennisdeling en kennisoverdracht naar andere regio’s.

Nadat de visie op en de structuur, de besturing en de ondersteuning van een CCN is ontwikkeld, wordt nu gewerkt aan de invoering en verfijning hiervan.

*CCN = Comprehensive Cancer Network.

Regionaal | MDO | Noord-Holland/Flevoland | AMC |

Optimale ondersteuning algemeen oncologisch MDO

Doel: Bepalen hoe optimale ondersteuning van algemeen oncologische MDO’s binnen een oncologisch netwerk gerealiseerd kan worden, uitgaande van 3 mogelijkheden:

 1. Online expertpanel als ‘screening’ voor verwijzing;
 2. Wekelijkse extra videoconferentie MDO m.b.t. ‘probleemgevallen’;
 3. Online beslishulp, zoals OncoGuide van IKNL.
Regionaal | MDO | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Online expertpanel colorectale levermetastasen fase 2 en uitbreiding expertpanels naar andere tumorgroepen / MDO

Doel: 

 • Het ontwikkelen van een model voor het meten van het effect van de invoer van een digitaal consulentschap (e-consult).
 • Uitbreiding van het online expertpanel Levermetastasen naar overige partners binnen de regionale oncologische keten.
 • Uitbreiding van het concept (online) expertpanel naar andere zorgpaden / tumorgroepen.

In dit project wordt onderzocht wat de consequenties voor patiënten zijn van het online panel. Het gaat om een effectmeting in de meest brede zin van het woord: consequenties voor het aantal verwijzingen, aantal geopereerde patiënten, aantal patiënten voor deelname in studies, etc. De uitkomst wordt mede gebruikt bij het opschalen van het online expertpanel Levermetastasen naar andere regionale partners. Datzelfde geldt regionaal voor uitbreiding van het concept expertpanel naar andere zorgpaden/tumorgroepen.

Regionaal | XDS | Noord-Holland/Flevoland | AMC |

Doorontwikkeling elektronische gegevensuitwisseling van EVOCS/Imagehub naar XDS

Doel: Het succesvol uitwisselen van patiënteninformatie via XDS rond de expertpanels van AMC en VUmc en GIOCA (Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam; polikliniek voor sneldiagnostiek van aandoeningen in het spijsverteringskanaal).

In dit project trekken het VUmc en AMC gezamenlijk op om het Elektronisch Patiënten Dossier (=EPD) vorm te geven voor regionale digitalisering van het uitwisselen van patiëntendata en foto’s en andere beelden (ook wel: imaging). Hiervoor wordt door alle partners de XDS standaard gebruikt.

Regionaal | XDS | West | LUMC |

Elektronische gegevensuitwisseling / XDS

Focus in 2017 ligt op het werkend krijgen van elektronische gegevensuitwisseling/XDS voor colorectaal met HMC.
Doelstelling is om in 2018 op basis van de ervaring uit 2017 binnen het Regionaal Oncologienetwerk West, de data en beelden uitwisseling breder te kunnen uitrollen en implementeren. Enerzijds voor dezelfde tumorsoort over meerdere ziekenhuizen in Regionaal Oncologienetwerk West. Anderzijds binnen het netwerk voor (een van) de 6 tumorsoorten waarvoor het netwerk de ambitie heeft om in 2018 te gaan samenwerken (mamma, colorectaal, long, urologie, gynaecologie en upper GI).Regionaal | XDS | Noord Oost | UMCG |

Digitale gegevensuitwisseling (beelden en documenten) tussen UMCG en OZG voor de mammacarcinoom zorgketen

Doel: Per januari 2018 werkt de mammatumorwerkgroep OZG-UMCG met digitale gegevensuitwisseling van beelden en documenten via XDS. Er wordt bovendien aangetoond dat een 2e oncologische keten met eerder opgedane expertise sneller ontsloten wordt. Het project gebruikt de eerder opgedane expertise en ervaring tijdens de ontwikkeling van de digitale gegevensuitwisseling voor de colorectale keten.

Regionaal | XDS | Noord Oost | UMCG |

Het verbinden van de XDS-NN infrastructuur van Stichting Gerrit met de XDS-netwerken zoals IZIT, Zwolle en Stedendriehoek

Doel: Het ontwikkelen en invullen van de belangrijkste randvoorwaarden voor een veilige oncologische zorg en netwerkvorming door middel van een overkoepelend, onderling samenwerkend XDS-netwerk, bestaande uit de XDS-netwerken van Stichting Gerrit, IZIT en de ziekenhuizen Isala en Stedendriehoek.

Om regionale netwerken te faciliteren in het uitwisselen van digitale gegevens, is het van belang om XDS-netwerken met elkaar te verbinden. Het bestaande XDS-NN netwerk (Groningen, Friesland, Drenthe) wordt in dit project gekoppeld aan het IZIT-netwerk (ZorgNet Oost: Twente en Oost Achterhoek) en met het nog te ontwikkelen XDS-netwerk Isala Zwolle en Stedendriehoek (Gelre Ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis).

Regionaal | XDS | Zuid Oost | Maastricht UMC+ | Maastro Clinic |

Elektronische gegevensuitwisseling / XDS

Doel:

 • Integratie van de XDS-projecten die in de Noord- en Zuidregio binnen OncoZON lopen, inclusief afstemming en inrichting van XDS.
 • Focus op zowel beelduitwisseling als op uitwisseling van verslagen, brieven en digitale coupes.

Om tot een goed functionerend netwerk te komen, is een goede samenwerking noodzakelijk. Dit verlangt een goede informatie-uitwisseling tussen de ziekenhuizen, waarvoor XDS de aangewezen ICT-infrastructuur is. Binnen OncoZON zijn er twee regio’s, waarbij het noodzakelijk is dat deze twee regio’s met elkaar verbonden worden zodat informatie-uitwisseling in deze gehele regio mogelijk is.

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Doorontwikkeling elektronische uitwisseling beeldgegevens binnen en buiten de regio

Doel: Het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten door middel van digitale beelduitwisseling tussen partners binnen en buiten de regio Utrecht. In dit project wordt patiënten-participatie vormgegeven in samenwerking met een patiënten-klankbordgroep.

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Ontwikkeling elektronisch verwijsportaal oncologische patiënten

Doel: Het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten en daarmee het verkorten van de aanmeldtijd door de ontwikkeling van een 2e lijns verwijsportaal. In dit project wordt verder gewerkt aan een juiste gegevensuitwisseling tussen de verschillende ziekenhuizen.

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Digitale Transmurale Zorgoverdracht

Doel: 

 • Het bevorderen van de kwaliteit van zorg door een goede digitale verpleegkundige overdracht naar de huisarts;
 • Uniformeren transferproces;
 • Verbeteren van de communicatie tussen de huisartsen en medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen.

Door te zorgen voor een goede uitwisseling van digitale gegevens die voor alle partners toegankelijk zijn, kan de kwaliteit van de behandeling verbeteren.

Regionaal | XDS | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Doorontwikkeling elektronische gegevensuitwisseling van EVOCS naar XDS

Doel: Het succesvol uitwisselen van patiënten informatie via EVOCS/XDS rond de online expertpanels van VUmc en AMC. 

In dit project wordt de regionale digitalisering van het uitwisselen van patiëntendata en beelden verder vormgegeven, zodat alle partners in de regio over dezelfde gegevens beschikken.

Regionaal | XDS | Oost | Radboudumc |

Doorontwikkeling elektronische gegevensuitwisseling / XDS

Doel:

 • Uitrol van gegevensuitwisseling via XDS in de regio, verbreding in zowel het aantal aangesloten partners als verbreding van de hoeveelheid en type informatie dat uitgewisseld wordt;
 • Inrichten van een aan XDS gekoppeld uploadportaal ten behoeve van algemene ziekenhuizen die nog niet met XDS werken;
 • Koppeling van het Radboudumc EPD, Epic, aan het XDS-platform, zodat een bredere set aan informatie  / dossiergegevens kan worden uitgewisseld (niet-beelden).

 

 

 

Mede met ondersteuning van het Citrienfonds is in 2015 een start gemaakt met de selectie, aanschaf en implementatie van een XDS-platform binnen het Radboudumc. Tevens is de dialoog gestart met de verschillende ziekenhuizen, om randvoorwaarden over de infrastructuur en informatie-uitwisseling af te stemmen. Het project voorziet op dit moment in het aansluiten van twee deelnemende ziekenhuizen in de regio via XDS en in het ondersteunen van hun XDS-projecten in het kader van de totstandkoming van de aansluiting.

 

Regionaal | Registratie a/d Bron | Zuid West | Erasmus MC |

Registratie en organisatie van gegevens

Doel: Een eenduidige registratie van gegevens om de kwaliteit te verbeteren van de zorg voor met name blaas-, long-, lever- en borstkanker. 

Elk ziekenhuis registreert patiëntgegevens veelal op een eigen manier. Ook worden er door verschillende instanties verschillende eisen gesteld aan wat moet worden vastgelegd. Noodzakelijk is om afspraken te maken over de manier van registreren en de wijze waarop, vooral als dat bijdraagt aan een betere behandelingsuitkomst en grotere patiënttevredenheid.

Regionaal | Registratie a/d Bron | Zuid Oost | Maastricht UMC+ | VieCuri Medisch Centrum |

Registratie aan de bron met betrekking tot oncologie

Doel: Uniforme registratie van data binnen de regio Zuid Oost (OncoZON). 

Het registreren van data binnen het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) dient op een uniforme wijze plaats te vinden. Op basis daarvan kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende ziekenhuizen en kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. Om dit te realiseren, wordt er gestart met een uniforme regionale wijze van registreren voor twee hoogvolume tumorsoort (longtumoren en colorectale tumoren). 

Regionaal | Registratie a/d Bron | Noord Oost | UMCG |

Palliatieve zorg in oncologienetwerken

Doel: het ontwikkelen van een digitaal proactief zorgplan van, voor en met de patiënt, om integrale zorg geleverd door diverse betrokken zorgprofessionals mogelijk te maken. 

Nu nog wordt voor de overdracht een papieren dossier gebruikt, dat niet altijd de meest actuele informatie bevat. Een elektronisch zorgplan is een kwaliteitsverbetering voor zowel de patiënt als de betrokken zorgverleners.

Regionaal | XDS | Noord Oost | UMCG |

Volledige implementatie en evaluatie van de digitaal ontsloten colorectale oncologische zorgketen tussen OZG en UMCG

Doel:

 • Volledige ingebruikname van de technisch gerealiseerde digitale gegevensuitwisseling voor colorectale tumoren OZG-UMCG door zorgverleners van de colorectale werkgroep OZG-UMCG.
 • Proces- en effectevaluatie van de ingebruikname door zorgprofessionals van de colorectale tumorwerkgroep OZG-UMCG.
 • Implementatieplan voor andere ziekenhuizen en regio’s.

In periode 1 is gestart met het digitaal ontsluiten van gegevens binnen de colorectale zorgketen tussen het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Dit wordt per september 2016 technisch ingericht op de XDS-infrastructuur in Noord-Nederland.

Landelijk | MDO | Noord-Holland/Flevoland | Oost | AMC | Radboudumc |

Molecular tumorboards (MTB’s) als hoeksteen van doelgerichte therapie in een (landelijk) netwerk

Doel: Innovatie, kennisdeling en toegankelijkheid van doelgericht therapie in een (landelijk en regionaal) netwerk.

Behandeling van patiënten wordt meer en meer toegespitst op de specifieke eigenschappen van een tumor. Binnen de oncologie wordt daartoe toenemend gebruikgemaakt van moleculaire diagnostiek. Voor de interpretatie van de uitkomsten van deze diagnostiek, kan een beroep worden gedaan op een Moleculair Tumorboard (MTB). Zo’n MTB bestaat meestal uit oncologen, (moleculair) pathologen, tumorbiologen, klinisch genetici en soms een andere specialist, zoals een longarts of een hematoloog. In het MTB wordt een patiënt op basis van het moleculaire profiel van diens tumor, samen met de klinische gegevens besproken. Daarna kan een MTB met een behandeladvies komen, hoewel op dit moment nog lang niet voor elk tumorprofiel een goede, op het moleculaire profiel toegesneden behandeling bestaat.

In dit landelijke project wordt de organisatie en verspreiding van MTB’s in Nederland onderzocht. Het streven is dat deze nieuwe mogelijkheden van zorg straks toegankelijk zijn voor iedere patiënt met kanker binnen een (landelijk en/of regionaal) netwerk. Dit vraagt om bundeling, delen én verspreiden van kennis, zodat patiënten volgens de nieuwste inzichten worden behandeld. in een (landelijk en regionaal) netwerk.

Landelijk | MDO | Zuid Oost | Maastricht UMC+ | Máxima Medisch Centrum |

Time-outs & shared decision making in het oncologische zorgproces

Doel: Het in evenwicht brengen van medische mogelijkheden met de persoonlijke wensen en omstandigheden van patiënten.

In het begin van het zorgproces, bij een nieuw gediagnosticeerde kanker, stelt de behandelaar een behandeltraject voor op basis van de uitkomsten van het (regionaal) MDO. De meeste patiënten volgen dit advies. Later in het zorgproces groeit echter de kans dat de voorgestelde behandeling en de wens van de patiënt niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat genezing niet meer mogelijk is. Om het voorgestelde medische advies én de wensen en keuzes van de patiënt in evenwicht te brengen, worden er daarom time-outs in het zorgtraject vastgelegd. Op dat moment kunnen de (hoofd)behandelaar, de patiënt en de huisarts samen beslissen (shared decision making) wat de beste optie is op dat moment. De eigen omstandigheden en wensen van patiënten wegen belangrijk mee in het vervolgtraject.

Regionaal | MDO | Zuid West | Erasmus MC |

Doorontwikkeling implementatiestructuur CCN* en MDO’s

Doel: 

 • Verdere invoering en gebruiksklaar maken van regionale tumorwerkgroepen: mama, lever, blaas, maag darm en pancreas. 
 • Het vaststellen van tumor specifieke kwaliteitsindicatoren. 
 • Het opstellen van een tumor specifieke netwerkstandaard.
 • Opzet van een implementatieplan ten behoeve van kennisdeling en kennisoverdracht naar andere regio’s.

Nadat de visie op en de structuur, de besturing en de ondersteuning van een CCN is ontwikkeld, wordt nu gewerkt aan de invoering en verfijning hiervan.

*CCN = Comprehensive Cancer Network.

Landelijk | Registratie a/d Bron | Zuid West | Erasmus MC |

Ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

Doel: Het doel van dit project is om te komen tot een set van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn. Hierbij wordt aangesloten bij reeds ontwikkelde zorginformatie-bouwstenen.

Als genezing niet meer mogelijk blijkt start de palliatieve fase van een behandeling. Hoewel de start van de palliatieve fase niet altijd helder gemarkeerd is, verandert het zorg- en behandelproces in de loop van deze fase. Voor optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt moeten andere zorggegevens kunnen worden vastgelegd. Tot nu toe ontbreekt het aan een gegevensset voor de palliatieve fase.

 

 

Landelijk | Registratie a/d Bron | West | Zuid West | Erasmus MC | LUMC |

Invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens bij MDO’s

Beslissingen rondom diagnostiek en behandeling worden binnen de oncologie toenemend genomen in een MDO. Er is steeds meer aandacht voor gedeelde besluitvorming (shared decision making), ofwel het in gezamenlijkheid met de patiënt tot behandelbeslissingen komen. Verder kantelt de visie op gezondheid. Gezond zijn houdt niet langer in dat er geen ziektes of beperkingen aanwezig zijn, maar is veel meer een welbevinden binnen meerdere domeinen zoals lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en mentale status. Door al vóór het MDO een beter beeld te hebben van alle domeinen van gezondheid van de patiënt, kunnen behandeladviezen steeds meer ‘op maat’ gegeven worden.

Landelijk | MDO | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Juridische status van online expertpanels in relatie met het MDO

Doel: Het maken van juridische afspraken bij regionale overlegvormen met betrekking tot weloverwogen toestemming (informed consent), aansprakelijkheid (b.v. onjuistheid bij een online advies), relatie met hoofdbehandelaarschap, status van de uitkomst en informatie van een expertpanel in de gehele keten van zorg tussen instellingen, 1e, 2e en 3e lijn, inclusief noodzakelijke registratie.

Door nieuwe regionale overlegvormen zoals (online) expertpanels ontstaan vragen over de juridische status van deze overlegvormen. Dit project inventariseert bestaande juridische spelregels en kijkt of er aangescherpte of nieuwe spelregels nodig zijn. 

 

Landelijk | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling

Doel: Ontwikkeling van een landelijk kader dat de privacy van patiënten in alle redelijkheid en zorgvuldigheid garandeert bij elektronische gegevensuitwisseling.

In dit project wordt een landelijk kader ontwikkeld, onder professionele juridische begeleiding, waarbij de privacy van de patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende ziekenhuizen in alle redelijkheid en zorgvuldigheid is te garanderen. Dit kader is vervolgens de leidraad bij de wijze waarop in alle regio’s de inrichting van de elektronische snelweg (XDS) op het punt van patiënten-privacy vorm krijgt.

Landelijk | MDO | Noord Oost | UMCG |

Financiering van MDO’s in regionale oncologienetwerken

De projectgroep heeft in de eerste fase (tot en met mei 2017) een landelijke inventarisatie naar bestaande oncologienetwerken uitgevoerd. Bij de verschillende typen samenwerkingsvormen en MDO-modellen zijn bijbehorende financieel-administratieve mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Tijdens de Ronde Tafelconferentie zijn de bevindingen gedeeld en zijn mogelijke ontwikkelrichtingen met betrekking tot de financiering van oncologienetwerken en de expertrol binnen MDO’s verkend.

One size fits none

Door regionale verschillen maar ook door het verschil in tumortypen is er eigenlijk geen uniform model denkbaar. Want, anders gezegd: ‘one size fits none’. Het vormen van autonome oncologienetwerken, waarbij het netwerk geldt als contractpartij van de verzekeraar, werd door niemand gezien als ideale richting. Redenen die genoemd werden:

· Onbestuurbaarheid van ziekenhuizen. In plaats van het onderhandelen met verzekeraars over een eigen budget wordt het ziekenhuis een toeleverancier van diverse autonome netwerken;

· Extra beheerskosten van een autonoom netwerk;

· Benodigde inspanningen en inrichtingseisen voor een WTZi-toelating.

Oncologienetwerken krijgen daarom bij voorkeur vorm op basis van formele verwijzing en onderlinge dienstverlening. Dat sluit ook beter aan bij de al bestaande praktijk. Als bestaande regelgeving en financiële aspecten belemmeringen vormen voor patiëntgerichte netwerkzorg, kan met betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen. Duidelijk is dat afstemming met de NZa daarbij van belang is. Belangrijke thema’s in dit verband zijn de registratie- en declaratiemogelijkheden van de DBC-systematiek.

Ontwikkeling echeloneringsmodel en financiering

Daarnaast zijn verkennend enkele topics over de ‘Financiering van het Multidisciplinair overleg (MDO)’ met elkaar besproken:

Het echeloneringsmodel

Van belang is de definiëring van de scheidslijnen van de verschillende echelons; wanneer dient een patiënt met welk multidisciplinair team en/of welke experts te worden besproken? Hierbij kan beslissingsondersteuning op basis van richtlijnen (vaste formats) worden gebruikt voor het categoriseren van de verschillende patiëntengroepen. Dit kan helpen bij het op een gegronde manier voorkomen van een onnodig omvangrijke ‘MDO last’.

Tijdsinvestering MDO en expertrol

Er zou een berekende inschatting moeten komen van de omvang van de tijdsinvestering in het regulier MDO en van de expertrol, uitgaande van het echeloneringsmodel. Wat kost dit model op macroniveau, en hoe kan dit adequaat gefinancierd worden? Zodra dit is afgerond kan dit punt op de politieke agenda worden gezet. Bij de uitwerking moet worden gezocht naar een manier van financiering die recht doet aan de gewenste kwaliteit van zorg voor iedere patiënt, met aandacht voor doelmatigheid.

De vergoeding voor het MDO met het behandelteam

Er is een brede consensus dat de financiering hiervan binnen de DOT geregeld is. Echter, vanwege het zeer grote belang van het MDO, de toename van het aantal tumor-specifieke MDO’s en de daarmee samenhangende toename van de inzet van medische professionals in elk ziekenhuis, is het de vraag of er sprake is van een adequate vergoeding.

Vergoeding expertrol

Binnen het echeloneringsmodel wordt gezocht naar een manier om expertisecentra/ expertpanels te vergoeden voor consultatie vanuit periferie. Het aanvragende ziekenhuis zou daarbij niet moeten worden ‘beboet’ voor het consulteren van experts, door het sturen van een factuur voor de gemaakte kosten. De expertrol kan echter nog niet worden meegenomen in de DOT-tarieven. De consultatie betreft immers patiënten van andere ziekenhuizen. Er zal dus gezocht moeten worden naar een andere oplossing.

Tweede fase

In de tweede fase (tot november 2017) zullen de modellen verder worden uitgewerkt. De hieruit voortvloeiende handvatten met betrekking tot regelgeving- en financieringsaspecten zullen later beschikbaar komen middels een webbased toolbox. In de tweede fase zal ook het meest wenselijke toekomstscenario voor de financiering van het MDO, c.q. de inbreng van experts in het MDO, worden uitgewerkt op basis van de bevindingen en uw inbreng.

De tweede Ronde Tafel conferentie, die in november zal plaatsvinden, heeft als doel de door de projectgroep omschreven samenwerkingsmodellen en toekomstscenario’s, en de oplossingsrichtingen voor het financieringsvraagstuk rond het MDO aan de deelnemers voor te leggen.

 

Landelijk | MDO | West | LUMC |

Rem (op ontwikkeling/kwaliteit van) oncologienetwerken

In 2017 wordt een toolbox opgeleverd met als doel kennis delen en generieke informatie beschikbaar stellen over regelgeving rond oncologische netwerkvorming. Wat betreft regelgeving is het doel het omschrijven van relevante regelgeving en het detecteren, met verantwoordelijken bespreken en zo mogelijk aanpassen van hinderlijke regelgeving. Dit voorkomt dat telkens overal hetzelfde wiel moet worden uitgevonden bij regionalisering van oncologie (verlies aan kostbare tijd).
Doelstelling is om in 2018 verder vorm te geven aan de in 2017 opgeleverde toolbox. Deze landelijk beschikbaar te stellen en breed te communiceren. Met als doelstelling er algemene bekendheid aan te geven. Zo mogelijk met ‘best practices’ en enthousiaste gebruikers (ambassadeurs) van de toolbox
Op te leveren resultaat in 2018: een gepubliceerde toolbox met regelgeving rond oncologische netwerkvorming die bekend is bij de doelgroep (mensen die verantwoordelijk zijn voor oncologische netwerkvorming), zodanig bruikbaar dat hij aansluit bij de praktijkbehoefte. Mogelijk zijn een aantal hinderlijke regels al aangepast, voordat zij onderdeel worden in de toolbox. Dit is echter afhankelijk van de betreffende regelgever.
Regionaal | MDO | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Online expertpanel colorectale levermetastasen fase 2 en uitbreiding expertpanels naar andere tumorgroepen / MDO

Doel: 

 • Het ontwikkelen van een model voor het meten van het effect van de invoer van een digitaal consulentschap (e-consult).
 • Uitbreiding van het online expertpanel Levermetastasen naar overige partners binnen de regionale oncologische keten.
 • Uitbreiding van het concept (online) expertpanel naar andere zorgpaden / tumorgroepen.

In dit project wordt onderzocht wat de consequenties voor patiënten zijn van het online panel. Het gaat om een effectmeting in de meest brede zin van het woord: consequenties voor het aantal verwijzingen, aantal geopereerde patiënten, aantal patiënten voor deelname in studies, etc. De uitkomst wordt mede gebruikt bij het opschalen van het online expertpanel Levermetastasen naar andere regionale partners. Datzelfde geldt regionaal voor uitbreiding van het concept expertpanel naar andere zorgpaden/tumorgroepen.

Regionaal | XDS | Noord-Holland/Flevoland | AMC |

Doorontwikkeling elektronische gegevensuitwisseling van EVOCS/Imagehub naar XDS

Doel: Het succesvol uitwisselen van patiënteninformatie via XDS rond de expertpanels van AMC en VUmc en GIOCA (Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam; polikliniek voor sneldiagnostiek van aandoeningen in het spijsverteringskanaal).

In dit project trekken het VUmc en AMC gezamenlijk op om het Elektronisch Patiënten Dossier (=EPD) vorm te geven voor regionale digitalisering van het uitwisselen van patiëntendata en foto’s en andere beelden (ook wel: imaging). Hiervoor wordt door alle partners de XDS standaard gebruikt.

Regionaal | XDS | West | LUMC |

Elektronische gegevensuitwisseling / XDS

Focus in 2017 ligt op het werkend krijgen van elektronische gegevensuitwisseling/XDS voor colorectaal met HMC.
Doelstelling is om in 2018 op basis van de ervaring uit 2017 binnen het Regionaal Oncologienetwerk West, de data en beelden uitwisseling breder te kunnen uitrollen en implementeren. Enerzijds voor dezelfde tumorsoort over meerdere ziekenhuizen in Regionaal Oncologienetwerk West. Anderzijds binnen het netwerk voor (een van) de 6 tumorsoorten waarvoor het netwerk de ambitie heeft om in 2018 te gaan samenwerken (mamma, colorectaal, long, urologie, gynaecologie en upper GI).Landelijk | MDO | West | LUMC |

Rem (op ontwikkeling/kwaliteit van) oncologienetwerken

In 2017 wordt een toolbox opgeleverd met als doel kennis delen en generieke informatie beschikbaar stellen over regelgeving rond oncologische netwerkvorming. Wat betreft regelgeving is het doel het omschrijven van relevante regelgeving en het detecteren, met verantwoordelijken bespreken en zo mogelijk aanpassen van hinderlijke regelgeving. Dit voorkomt dat telkens overal hetzelfde wiel moet worden uitgevonden bij regionalisering van oncologie (verlies aan kostbare tijd).
Doelstelling is om in 2018 verder vorm te geven aan de in 2017 opgeleverde toolbox. Deze landelijk beschikbaar te stellen en breed te communiceren. Met als doelstelling er algemene bekendheid aan te geven. Zo mogelijk met ‘best practices’ en enthousiaste gebruikers (ambassadeurs) van de toolbox
Op te leveren resultaat in 2018: een gepubliceerde toolbox met regelgeving rond oncologische netwerkvorming die bekend is bij de doelgroep (mensen die verantwoordelijk zijn voor oncologische netwerkvorming), zodanig bruikbaar dat hij aansluit bij de praktijkbehoefte. Mogelijk zijn een aantal hinderlijke regels al aangepast, voordat zij onderdeel worden in de toolbox. Dit is echter afhankelijk van de betreffende regelgever.
Regionaal | XDS | Noord Oost | UMCG |

Digitale gegevensuitwisseling (beelden en documenten) tussen UMCG en OZG voor de mammacarcinoom zorgketen

Doel: Per januari 2018 werkt de mammatumorwerkgroep OZG-UMCG met digitale gegevensuitwisseling van beelden en documenten via XDS. Er wordt bovendien aangetoond dat een 2e oncologische keten met eerder opgedane expertise sneller ontsloten wordt. Het project gebruikt de eerder opgedane expertise en ervaring tijdens de ontwikkeling van de digitale gegevensuitwisseling voor de colorectale keten.

Regionaal | XDS | Noord Oost | UMCG |

Het verbinden van de XDS-NN infrastructuur van Stichting Gerrit met de XDS-netwerken zoals IZIT, Zwolle en Stedendriehoek

Doel: Het ontwikkelen en invullen van de belangrijkste randvoorwaarden voor een veilige oncologische zorg en netwerkvorming door middel van een overkoepelend, onderling samenwerkend XDS-netwerk, bestaande uit de XDS-netwerken van Stichting Gerrit, IZIT en de ziekenhuizen Isala en Stedendriehoek.

Om regionale netwerken te faciliteren in het uitwisselen van digitale gegevens, is het van belang om XDS-netwerken met elkaar te verbinden. Het bestaande XDS-NN netwerk (Groningen, Friesland, Drenthe) wordt in dit project gekoppeld aan het IZIT-netwerk (ZorgNet Oost: Twente en Oost Achterhoek) en met het nog te ontwikkelen XDS-netwerk Isala Zwolle en Stedendriehoek (Gelre Ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis).

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Doorontwikkeling elektronische uitwisseling beeldgegevens binnen en buiten de regio

Doel: Het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten door middel van digitale beelduitwisseling tussen partners binnen en buiten de regio Utrecht. In dit project wordt patiënten-participatie vormgegeven in samenwerking met een patiënten-klankbordgroep.

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Ontwikkeling elektronisch verwijsportaal oncologische patiënten

Doel: Het vereenvoudigen van de verwijzing van patiënten en daarmee het verkorten van de aanmeldtijd door de ontwikkeling van een 2e lijns verwijsportaal. In dit project wordt verder gewerkt aan een juiste gegevensuitwisseling tussen de verschillende ziekenhuizen.

Regionaal | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Digitale Transmurale Zorgoverdracht

Doel: 

 • Het bevorderen van de kwaliteit van zorg door een goede digitale verpleegkundige overdracht naar de huisarts;
 • Uniformeren transferproces;
 • Verbeteren van de communicatie tussen de huisartsen en medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen.

Door te zorgen voor een goede uitwisseling van digitale gegevens die voor alle partners toegankelijk zijn, kan de kwaliteit van de behandeling verbeteren.

Regionaal | XDS | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Doorontwikkeling elektronische gegevensuitwisseling van EVOCS naar XDS

Doel: Het succesvol uitwisselen van patiënten informatie via EVOCS/XDS rond de online expertpanels van VUmc en AMC. 

In dit project wordt de regionale digitalisering van het uitwisselen van patiëntendata en beelden verder vormgegeven, zodat alle partners in de regio over dezelfde gegevens beschikken.

Regionaal | Registratie a/d Bron | Zuid West | Erasmus MC |

Registratie en organisatie van gegevens

Doel: Een eenduidige registratie van gegevens om de kwaliteit te verbeteren van de zorg voor met name blaas-, long-, lever- en borstkanker. 

Elk ziekenhuis registreert patiëntgegevens veelal op een eigen manier. Ook worden er door verschillende instanties verschillende eisen gesteld aan wat moet worden vastgelegd. Noodzakelijk is om afspraken te maken over de manier van registreren en de wijze waarop, vooral als dat bijdraagt aan een betere behandelingsuitkomst en grotere patiënttevredenheid.

Regionaal | Registratie a/d Bron | Zuid Oost | Maastricht UMC+ | VieCuri Medisch Centrum |

Registratie aan de bron met betrekking tot oncologie

Doel: Uniforme registratie van data binnen de regio Zuid Oost (OncoZON). 

Het registreren van data binnen het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) dient op een uniforme wijze plaats te vinden. Op basis daarvan kunnen gegevens worden uitgewisseld tussen de verschillende ziekenhuizen en kan de kwaliteit van zorg verder worden verbeterd. Om dit te realiseren, wordt er gestart met een uniforme regionale wijze van registreren voor twee hoogvolume tumorsoort (longtumoren en colorectale tumoren). 

Landelijk | Registratie a/d Bron | Zuid West | Erasmus MC |

Ontwikkeling bouwsteen palliatieve zorg

Doel: Het doel van dit project is om te komen tot een set van gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt binnen de 2e en 3e lijn. Hierbij wordt aangesloten bij reeds ontwikkelde zorginformatie-bouwstenen.

Als genezing niet meer mogelijk blijkt start de palliatieve fase van een behandeling. Hoewel de start van de palliatieve fase niet altijd helder gemarkeerd is, verandert het zorg- en behandelproces in de loop van deze fase. Voor optimale zorg voor de palliatieve oncologische patiënt moeten andere zorggegevens kunnen worden vastgelegd. Tot nu toe ontbreekt het aan een gegevensset voor de palliatieve fase.

 

 

Regionaal | Registratie a/d Bron | Noord Oost | UMCG |

Palliatieve zorg in oncologienetwerken

Doel: het ontwikkelen van een digitaal proactief zorgplan van, voor en met de patiënt, om integrale zorg geleverd door diverse betrokken zorgprofessionals mogelijk te maken. 

Nu nog wordt voor de overdracht een papieren dossier gebruikt, dat niet altijd de meest actuele informatie bevat. Een elektronisch zorgplan is een kwaliteitsverbetering voor zowel de patiënt als de betrokken zorgverleners.

Landelijk | Registratie a/d Bron | West | Zuid West | Erasmus MC | LUMC |

Invoering uitgebreide basisset patiëntgegevens bij MDO’s

Beslissingen rondom diagnostiek en behandeling worden binnen de oncologie toenemend genomen in een MDO. Er is steeds meer aandacht voor gedeelde besluitvorming (shared decision making), ofwel het in gezamenlijkheid met de patiënt tot behandelbeslissingen komen. Verder kantelt de visie op gezondheid. Gezond zijn houdt niet langer in dat er geen ziektes of beperkingen aanwezig zijn, maar is veel meer een welbevinden binnen meerdere domeinen zoals lichaamsfuncties, dagelijks functioneren en mentale status. Door al vóór het MDO een beter beeld te hebben van alle domeinen van gezondheid van de patiënt, kunnen behandeladviezen steeds meer ‘op maat’ gegeven worden.

Landelijk | MDO | Noord-Holland/Flevoland | VUmc |

Juridische status van online expertpanels in relatie met het MDO

Doel: Het maken van juridische afspraken bij regionale overlegvormen met betrekking tot weloverwogen toestemming (informed consent), aansprakelijkheid (b.v. onjuistheid bij een online advies), relatie met hoofdbehandelaarschap, status van de uitkomst en informatie van een expertpanel in de gehele keten van zorg tussen instellingen, 1e, 2e en 3e lijn, inclusief noodzakelijke registratie.

Door nieuwe regionale overlegvormen zoals (online) expertpanels ontstaan vragen over de juridische status van deze overlegvormen. Dit project inventariseert bestaande juridische spelregels en kijkt of er aangescherpte of nieuwe spelregels nodig zijn. 

 

Landelijk | MDO | Noord-Holland/Flevoland | Oost | AMC | Radboudumc |

Molecular tumorboards (MTB’s) als hoeksteen van doelgerichte therapie in een (landelijk) netwerk

Doel: Innovatie, kennisdeling en toegankelijkheid van doelgericht therapie in een (landelijk en regionaal) netwerk.

Behandeling van patiënten wordt meer en meer toegespitst op de specifieke eigenschappen van een tumor. Binnen de oncologie wordt daartoe toenemend gebruikgemaakt van moleculaire diagnostiek. Voor de interpretatie van de uitkomsten van deze diagnostiek, kan een beroep worden gedaan op een Moleculair Tumorboard (MTB). Zo’n MTB bestaat meestal uit oncologen, (moleculair) pathologen, tumorbiologen, klinisch genetici en soms een andere specialist, zoals een longarts of een hematoloog. In het MTB wordt een patiënt op basis van het moleculaire profiel van diens tumor, samen met de klinische gegevens besproken. Daarna kan een MTB met een behandeladvies komen, hoewel op dit moment nog lang niet voor elk tumorprofiel een goede, op het moleculaire profiel toegesneden behandeling bestaat.

In dit landelijke project wordt de organisatie en verspreiding van MTB’s in Nederland onderzocht. Het streven is dat deze nieuwe mogelijkheden van zorg straks toegankelijk zijn voor iedere patiënt met kanker binnen een (landelijk en/of regionaal) netwerk. Dit vraagt om bundeling, delen én verspreiden van kennis, zodat patiënten volgens de nieuwste inzichten worden behandeld. in een (landelijk en regionaal) netwerk.

Landelijk | XDS | Midden | UMC Utrecht |

Privacy van patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling

Doel: Ontwikkeling van een landelijk kader dat de privacy van patiënten in alle redelijkheid en zorgvuldigheid garandeert bij elektronische gegevensuitwisseling.

In dit project wordt een landelijk kader ontwikkeld, onder professionele juridische begeleiding, waarbij de privacy van de patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende ziekenhuizen in alle redelijkheid en zorgvuldigheid is te garanderen. Dit kader is vervolgens de leidraad bij de wijze waarop in alle regio’s de inrichting van de elektronische snelweg (XDS) op het punt van patiënten-privacy vorm krijgt.

Landelijk | MDO | Zuid Oost | Maastricht UMC+ | Máxima Medisch Centrum |

Time-outs & shared decision making in het oncologische zorgproces

Doel: Het in evenwicht brengen van medische mogelijkheden met de persoonlijke wensen en omstandigheden van patiënten.

In het begin van het zorgproces, bij een nieuw gediagnosticeerde kanker, stelt de behandelaar een behandeltraject voor op basis van de uitkomsten van het (regionaal) MDO. De meeste patiënten volgen dit advies. Later in het zorgproces groeit echter de kans dat de voorgestelde behandeling en de wens van de patiënt niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld als blijkt dat genezing niet meer mogelijk is. Om het voorgestelde medische advies én de wensen en keuzes van de patiënt in evenwicht te brengen, worden er daarom time-outs in het zorgtraject vastgelegd. Op dat moment kunnen de (hoofd)behandelaar, de patiënt en de huisarts samen beslissen (shared decision making) wat de beste optie is op dat moment. De eigen omstandigheden en wensen van patiënten wegen belangrijk mee in het vervolgtraject.

Landelijk | MDO | Noord Oost | UMCG |

Financiering van MDO’s in regionale oncologienetwerken

De projectgroep heeft in de eerste fase (tot en met mei 2017) een landelijke inventarisatie naar bestaande oncologienetwerken uitgevoerd. Bij de verschillende typen samenwerkingsvormen en MDO-modellen zijn bijbehorende financieel-administratieve mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Tijdens de Ronde Tafelconferentie zijn de bevindingen gedeeld en zijn mogelijke ontwikkelrichtingen met betrekking tot de financiering van oncologienetwerken en de expertrol binnen MDO’s verkend.

One size fits none

Door regionale verschillen maar ook door het verschil in tumortypen is er eigenlijk geen uniform model denkbaar. Want, anders gezegd: ‘one size fits none’. Het vormen van autonome oncologienetwerken, waarbij het netwerk geldt als contractpartij van de verzekeraar, werd door niemand gezien als ideale richting. Redenen die genoemd werden:

· Onbestuurbaarheid van ziekenhuizen. In plaats van het onderhandelen met verzekeraars over een eigen budget wordt het ziekenhuis een toeleverancier van diverse autonome netwerken;

· Extra beheerskosten van een autonoom netwerk;

· Benodigde inspanningen en inrichtingseisen voor een WTZi-toelating.

Oncologienetwerken krijgen daarom bij voorkeur vorm op basis van formele verwijzing en onderlinge dienstverlening. Dat sluit ook beter aan bij de al bestaande praktijk. Als bestaande regelgeving en financiële aspecten belemmeringen vormen voor patiëntgerichte netwerkzorg, kan met betrokken instanties worden gezocht naar oplossingen. Duidelijk is dat afstemming met de NZa daarbij van belang is. Belangrijke thema’s in dit verband zijn de registratie- en declaratiemogelijkheden van de DBC-systematiek.

Ontwikkeling echeloneringsmodel en financiering

Daarnaast zijn verkennend enkele topics over de ‘Financiering van het Multidisciplinair overleg (MDO)’ met elkaar besproken:

Het echeloneringsmodel

Van belang is de definiëring van de scheidslijnen van de verschillende echelons; wanneer dient een patiënt met welk multidisciplinair team en/of welke experts te worden besproken? Hierbij kan beslissingsondersteuning op basis van richtlijnen (vaste formats) worden gebruikt voor het categoriseren van de verschillende patiëntengroepen. Dit kan helpen bij het op een gegronde manier voorkomen van een onnodig omvangrijke ‘MDO last’.

Tijdsinvestering MDO en expertrol

Er zou een berekende inschatting moeten komen van de omvang van de tijdsinvestering in het regulier MDO en van de expertrol, uitgaande van het echeloneringsmodel. Wat kost dit model op macroniveau, en hoe kan dit adequaat gefinancierd worden? Zodra dit is afgerond kan dit punt op de politieke agenda worden gezet. Bij de uitwerking moet worden gezocht naar een manier van financiering die recht doet aan de gewenste kwaliteit van zorg voor iedere patiënt, met aandacht voor doelmatigheid.

De vergoeding voor het MDO met het behandelteam

Er is een brede consensus dat de financiering hiervan binnen de DOT geregeld is. Echter, vanwege het zeer grote belang van het MDO, de toename van het aantal tumor-specifieke MDO’s en de daarmee samenhangende toename van de inzet van medische professionals in elk ziekenhuis, is het de vraag of er sprake is van een adequate vergoeding.

Vergoeding expertrol

Binnen het echeloneringsmodel wordt gezocht naar een manier om expertisecentra/ expertpanels te vergoeden voor consultatie vanuit periferie. Het aanvragende ziekenhuis zou daarbij niet moeten worden ‘beboet’ voor het consulteren van experts, door het sturen van een factuur voor de gemaakte kosten. De expertrol kan echter nog niet worden meegenomen in de DOT-tarieven. De consultatie betreft immers patiënten van andere ziekenhuizen. Er zal dus gezocht moeten worden naar een andere oplossing.

Tweede fase

In de tweede fase (tot november 2017) zullen de modellen verder worden uitgewerkt. De hieruit voortvloeiende handvatten met betrekking tot regelgeving- en financieringsaspecten zullen later beschikbaar komen middels een webbased toolbox. In de tweede fase zal ook het meest wenselijke toekomstscenario voor de financiering van het MDO, c.q. de inbreng van experts in het MDO, worden uitgewerkt op basis van de bevindingen en uw inbreng.

De tweede Ronde Tafel conferentie, die in november zal plaatsvinden, heeft als doel de door de projectgroep omschreven samenwerkingsmodellen en toekomstscenario’s, en de oplossingsrichtingen voor het financieringsvraagstuk rond het MDO aan de deelnemers voor te leggen.