Je gekozen filters:
Wis alle filters
Hans Nijman

Verder langs andere wegen

27-06-2023
Het programma Naar regionale oncologienetwerken is afgerond. We sluiten af met mooie resultaten én met veelbelovende lijnen naar de toekomst. “Oncologische netwerkzorg is vanzelfsprekend geworden. In alle regio’s zijn nu brede oncologienetwerken, mede doordat wij er hard aan hebben getrokken om die ontwikkeling te versnellen en te versterken”, zegt programmaleider Hans Nijman.

De ontwikkeling van de oncologische netwerkzorg brachten we in kaart in een uitgebreid onderzoek met IKNL, FMS-SONCOS en de NFK. Het rapport Oncologienetwerken in Beeld mochten we in april 2022 aanbieden aan minister Ernst Kuipers. Ons gedachtengoed is herkenbaar terug te vinden in de stukken die op dit moment richting geven aan het zorgbeleid in Nederland, zoals in het IZA en in het Signalement over expert- en netwerkzorg voor mensen met kanker van het Zorginstituut. Een blijk van erkenning en waardering voor ons werk was bovendien dat Hans Nijman eind 2022 door het Zorginstituut werd gevraagd om als kwartiermaker een plan van aanpak te maken voor de verdere ontwikkeling van die oncologische netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker. Dat plan zal een dezer dagen naar buiten worden gebracht. In onze Eindrapportage zetten we al onze resultaten overzichtelijk op een rijtje. Op de website oncologienetwerken.nl, die voorlopig in de lucht blijft, staat meer informatie over alle projecten en de tools, instrumenten, meetmodellen, good practices en inzichten die daaruit zijn voortgekomen.

OncoNext

Onze Citrientijd zit erop, maar we zien mooie lijnen naar de toekomst. Themamanager Gegevenssets oncologie Eefje van Kessel verwierf kortgeleden een grote subsidie voor het programma OncoNext, dat mikt op databeschikbaarheid door landelijke implementatie van een aantal gegevenssets. KWF financiert het kwartiermakersjaar, waarin een plan van aanpak met bijbehorende financiering gerealiseerd zullen worden. Carolien Bouma, eerder programmaleider van Registratie aan de bron, is de kwartiermaker, waarmee een ongekende hoeveelheid kennis en ervaring uit beide Citrienprogramma’s bijeenkomt in OncoNext. Lees hier meer over OncoNext.

Oncologienetwerken Nederland

Een andere zeer positieve ontwikkeling is de oprichting van Oncologienetwerken Nederland, een landelijk platform van de regionale oncologienetwerken, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Een van onze aanbevelingen is dat de governance van de oncologieregio’s zou moeten worden versterkt en dat krijgt hierin vorm. Er zijn inmiddels twee landelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de regionale oncologienetwerken geweest. Daar bleek een groot draagvlak voor het vormen van een landelijk overleg met een vertegenwoordiging vanuit oncologieregio’s dat zich vooral zal richten op ‘samen leren en verbeteren’. Dit zal de oncologieregio’s goed helpen om de organisatie en de kwaliteit van de oncologische netwerkzorg systematisch verder te verbeteren.

Oncologieroute 2027

Wij hopen naast deze beide lopende ontwikkelingen ook verder nog te kunnen bijdragen aan meer passende oncologische zorg vanuit onze kennis en ervaring. Dat hebben we uitgewerkt in het voorgestelde implementatieprogramma Oncologieroute 2027. Dat richt zich op landelijk afgestemde, grootschalige implementaties van een aantal essentiële elementen van en voorwaarden voor passende oncologische zorg in regionale oncologienetwerken. Dit valt deels samen met OncoNext maar is breder dan dat programma. We zijn in gesprek met het ministerie van VWS over de vraag of en hoe we dit (deels) in de praktijk kunnen brengen.