Je gekozen filters:
Wis alle filters
Utrecht

Tandje bijzetten!

20-06-2022
Het programma Naar regionale oncologienetwerken is ver gekomen de afgelopen jaren! Verder dan we hadden durven hopen. Tegelijkertijd is er nog veel werk te verzetten. ‘De komende tijd zullen we een extra tandje bijzetten om nog meer impact te maken en om onze resultaten te verankeren’, aldus programmaleider Hans Nijman.

Op 18 mei praatten onze projectleiders, themamanagers en linking pins elkaar bij over de voortgang en de ontwikkelingen in hun regio. Rode draad vormden de regionale implementatieprojecten van het model Passend behandelplan. Bij aanvang benadrukte Nijman hoe actueel ons programma is. Hij refereerde aan het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’ dat onlangs werd overhandigd aan minister Ernst Kuipers van VWS: “Minister Kuipers laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de zorg in brede zin, en de oncologie in het bijzonder, in netwerken vormgegeven moet worden. Daar zet hij flink druk op, wat voor ons programma alleen maar goed is.” Onze successen krijgen overal navolging, iedereen kijkt over onze schouder mee, aldus Nijman. Hij verwees naar de succesvolle site visit eind vorig jaar door de beoordelingscommissie van ZonMw: “Er is veel lof voor wat we met elkaar aan het doen zijn.”

Linking pins en projectleiders namen de aanwezigen vervolgens mee in de ontwikkelingen rondom de implementatie in hun regio van het model Passend behandelplan. De presentaties lieten zien dat overal hard gewerkt wordt aan de implementatie van een passend behandelplan, al is het overal maatwerk met verschil in aanpak en tempo.

Ook de andere drie thema’s Gegevenssets oncologie, Waardegedreven financiering en Digitale uitwisseling kwamen aan bod – zie elders op website en in nieuwsbrief. De themamanagers reflecteerden op de presentaties en gaven een stand van zaken van hun thema.
 

Implementatie van mdo, echelonnering en expertopinie
De regio’s maken in allerlei opzichten goed gebruik van elkaars expertise als het gaat om het optimaliseren van het mdo. Noordoost-Nederland, OncoZon en Oncomid maken gebruik van de Blauwdruk Optimaal MDO, ontwikkeld in het Radboudumc. In meerdere regio’s lopen pilots met mdo-portalen van verschillende leveranciers; andere regio’s kijken met belangstelling naar de ervaringen die daar worden opgedaan. Noordoost-Nederland koos platform Workflower van Amaron voor een pilot bij gynaecologie. Oncomid pioniert binnen de uro-oncologie al een tijd met platform Vitaly van Parsek. Oncomid is bezig om mdo’s in te richten voor alle tumorgroepen en er is een proeftuin gestart voor een mdo voor palliatieve patiënten in een crisisopname. Gekeken wordt hoe dit kan worden ingebouwd in platform Vitaly om ervoor te zorgen dat ook huisartsen deze informatie kunnen inzien. West-Nederland is bezig met een verkenning van mdo-portalen; daar vinden binnenkort demo’s van verschillende leveranciers plaats. Oost-Nederland en OncoZon richten zich onder meer op het (door)ontwikkelen van standaard mdo-aanmeldformulieren waarbij Oost-Nederland expliciet de doelen, voorkeuren en wensen van de patiënt gaat uitvragen. In verschillende proeftuinen wordt gewerkt aan echelonnering voor diverse tumortypen, zoals blaaskanker (Zuidwest-Nederland), rectumtumoren (Noord-Holland/Flevoland) en colorectaal carcinoom (OncoZon).

Implementatie van juiste informatie voor samen beslissen
Om samen beslissen goed te ondersteunen en tot een passend behandelplan te komen, heb je alle drie de bollen van het model Passend behandelplan nodig. Maar hoe krijg je de doelen en voorkeuren van de patiënt en dienst gezondheidssituatie goed in beeld? Hoe en waar leg je die gegevens in het epd vast? En hoe krijg je ze er op het juiste moment weer uit zodat deze informatie ook daadwerkelijk benut kan worden? Eén manier is om in het epd de module proactief zorgplan van Chipsoft te implementeren. Niet alleen in HiX, maar ook in Epic: a
lle Epic-huizen werken aan het inbouwen van deze module. Die module geeft een korte samenvatting van de gezondheidssituatie plus de doelen en voorkeuren van de patiënt. In een aantal ziekenhuizen en regio’s wordt dit geïmplementeerd, onder meer in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, deel van OncoZon. Het Erasmus MC implementeert het voor het zorgpad urologie/gynaecologie en kan deze informatie straks worden uitgewisseld via het Zorgplatform van Chipsoft en ook in Noord-Holland/Flevoland staat het op de agenda. In Oost-Nederland en Noordoost-Nederland wordt eraan gewerkt om delen van het proactief zorgplan te koppelen aan zorgpaden. 

Ondersteuning van het goede gesprek
Diverse regio’s ontwikkelen zelf hulpmiddelen die samen beslissen voor patiënten en zorgprofessionals ondersteunen. Denk aan informatieve patiëntenfilms in Oost-Nederland, Zuidwest-Nederland en Noord-Holland/Flevoland, koffiebekers voor patiënten met ‘drie goede vragen’
en een website voor professionals (studies en protocollen) en voor patiënten zodat ze, onafhankelijk vanuit welk ziekenhuis in de regio ze kijken, altijd dezelfde informatie zien. Oncomid ontwikkelde voor en met specialisten een ‘praatplaat’ om het gesprek aan te gaan met patiënten met een melanoom – een voorgedrukt vel waarop de behandelaar kan tekenen en schrijven om het daarna mee te geven aan de patiënt. Een veelgebruikt hulpmiddel dat kan worden aangepast voor andere tumortypes en andere regio’s. Zorgprofessionals die behoefte hebben aan handvatten om samen beslissen in de praktijk te brengen, kunnen verder van alles vinden op de website van het Platform Uitkomstgerichte zorg, tipte Leonore Biegstraaten die namens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten deel uitmaakt van onze werkgroep Passend behandelplan.

Implementatie van netwerk-casemanagement
Op het gebied van netwerk-casemanagement en samenwerking met de eerste lijn zijn er ook veel initiatieven gaande. De regio West-Nederland zet in op warme overdracht; online gesprekken tussen de patiënt en zijn ‘oude’ en nieuwe casemanager als alternatief voor het oorspronkelijke maar praktisch niet haalbare doel van een regionale casemanager die met de patiënt meereist door het gehele netwerk. In de regio Zuidwest-Nederland bestaat een netwerk van oncologieverpleegkundigen en daar is het doel om dat netwerk te borgen en uit te breiden. In Noord-Nederland/Flevoland zijn er plannen om het netwerk van de casemanagers darmkanker uit te breiden naar pancreas en maag- slokdarm (GE). Oncomid heeft opleidingsplekken gecreëerd voor verpleegkundig specialisten die – hier wel – met de patiënt meebewegen door het netwerk heen.

Initiatieven voor een betere communicatie en verbinding met de eerste lijn zijn er ook. Onder meer in Noordoost-Nederland dat zich daarop richtte met het Infuze-project. Dit krijgt in meerdere regio’s navolging, zoals in Noord-Holland/Flevoland waar de samenwerking met huisartsgeneeskunde is gezocht. West-Nederland doet een pilot rond een aanspreekpunt in de eerste lijn voor patiënten met ovariumcarcinoom. Ook wordt daar gewerkt aan uniforme informatievoorziening voor deze patiënten. De Oncomid-app, naar goed voorbeeld van de succesvolle NH/FL-app, helpt bij goed samenwerken in de regio, is ook daar de ervaring. In deze app is het regionale zorgpad weergegeven inclusief contactgegevens van de betrokken collega’s. Ook OncoZon maakt gebruik van zo’n app voor het zorgpad schildkliercarcinoom.

Nijman vatte aan het eind van de bijeenkomst de rijke oogst in een paar zinnen samen: “Er is ongelofelijk veel expertise binnen ons programma. Wat is het mooi om te zien dat iedereen elkaar weet te vinden en dat er overal in en tussen de regio’s goed wordt samengewerkt om trefzekere zorg te organiseren voor iedere patiënt met kanker.”

 

Benieuwd hoe Hans Nijman de toekomst van oncologische netwerkzorg ziet? Lees dan het interview met hem daarover op Zorgvisie!