Je gekozen filters:
Wis alle filters
Pedro 5

Standaard mdo-formulier hoeksteen van efficiënt mdo

22-11-2021
De expertpanels colorectale levermetastasen en primaire levertumoren van het Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC+ kunnen gebruik gaan maken van standaard mdo-formulieren. De formulieren vormen een mooie stap richting gestandaardiseerd gegevens uitwisselen. Projectleider Pedro Jansen deelt zijn geleerde lessen.

Het oncologienetwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON) heeft een standaard mdo-formulier ontwikkeld voor colorectale levermetastasen en dat inmiddels aangevuld met items om ook primaire levertumoren gestructureerd te kunnen bespreken. Het formulier is een spin-off van de proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom. Zo’n gestandaardiseerd formulier draagt sterk bij aan een effectief en efficiënt georganiseerd mdo met goede afspraken voor aanmelding, planning, verslaglegging enzovoort. De komende maanden zal het mdo verder uitgewerkt worden binnen een pilot met het Vitaly-portaal van Parsek/Open Line. 

Blauwdruk
Tijdens de ontwikkeling van het mdo-formulier voor colorectale levermetastasen kwam de Blauwdruk optimaal mdo beschikbaar, met veel praktische tips voor het inrichten van het mdo, hetgeen op de valreep nog een paar goede aandachtspunten opleverde. Tegelijkertijd heeft de pilot wel wat moeilijkheden te verduren. “We zijn afhankelijk van de techniek. Op dit moment kunnen softwareleveranciers nog niet alles realiseren omdat we nog geen landelijke standaard hebben over wat we met elkaar willen vastleggen. Regionaal hebben we dat wel in kaart gebracht. Wij werken ook mee aan de standaardisatie van het mdo-formulier colorectaal van het IKNL, in samenwerking met Jeroen Bosch Ziekenhuis”, vervolgt Pedro.  Standaardiseren en opschalen is een taai proces, merkt hij ook in dat project. “Voor een landelijke standaard wil je graag dat er brede consensus is, dat betekent een langdurig proces. Welke gegevensset we ook kiezen, het is belangrijk dat er een standaard komt. Want je ziet dat áls er eenmaal een landelijke standaard is gekozen, de epd-leveranciers eerder bereid zijn om daarmee aan de slag te gaan en hun epd in te richten met meer zibs en minder vrije tekstvelden.”

 

Duidelijke meerwaarde
“Toch willen we onze pilot nu doorzetten, maar dan met kleinere, regionaal gestandaardiseerde formulieren. Het betekent helaas voorlopig dus nog dubbel registreren, maar wél eenduidig! En daar zit wel degelijk meerwaarde in: voor het colorectale levermetastasen-mdo is er nu gegevensuitwisseling mogelijk tussen het Máxima Medisch Centrum en het Maastricht UMC+. Op termijn is het de bedoeling dat de koppelingen geautomatiseerd worden, maar op dit moment wordt dit nog handmatig gedaan. Dat is heel jammer want het vermindert  de bereidheid van betrokken zorgprofessionals om de verandering te adopteren en erop te vertrouwen dat de vernieuwing daadwerkelijk iets oplevert. Dat is voor de zorgprofessionals nog niet altijd goed zichtbaar. Daar moeten we aan blijven werken”, erkent Pedro. “De winst in termen van tijd en kwaliteit is er zeker, maar die wordt op andere momenten in het zorgtraject geboekt.”

 
Geleerde lessen 
De proeftuin heeft nog meer geleerde lessen opgeleverd. Pedro zou nu bijvoorbeeld eerder aansluiten bij wetenschappelijke verenigingen of beroepsgroepen. “Deze gremia krijgen, al dan niet via SONCOS, sneller dingen voor elkaar. We zouden naar mijn idee ook meer tumoroverstijgend te werk kunnen gaan in een algemene proeftuin met aandacht voor de verschillende aspecten die spelen bij standaardisering, zoals ict. Want als we nog beter gaan samenwerken in de proeftuinen waarin we gegevenssets ontwikkelen, en samen optrekken, dan komen we verder." 

 

Meer weten? 
Neem contact op met projectleider Pedro Janssen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Proeftuin Gegevensset colorectaal carcinoom
OncoZON en UMC Utrecht werken samen en in nauw overleg met diverse stakeholders aan een eenduidige Gegevensset colorectaal carcinoom voor landelijk gebruik. De gegevensset bestaat voor het overgrote deel uit zorginformatiebouwstenen (zibs). Een gestandaardiseerde gegevensset die gebruikmaakt van zibs en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) is van cruciaal belang om eenduidig te registreren en ervoor te zorgen dat alle betrokken zorgverleners over dezelfde gegevens beschikken. Die gegevens moeten zowel beschikbaar zijn voor de multidisciplinaire patiëntenzorg in de regio en voor samen beslissen met de patiënt, als voor de koppeling met kwaliteitsregistraties en voor wetenschappelijk onderzoek naar colorectaal carcinoom. Dit is een van de zes proeftuinen waarin we gegevenssets ontwikkelen voor verschillende tumorsoorten/patiëntengroepen. De proeftuin is verbonden met het project Mdo-en verwijsportaal colorectale levermetastasen.