Je gekozen filters:
Wis alle filters
Patiëntvoorkeuren in het MDO

Resultaten project “Patiëntvoorkeuren in het MDO”

08-03-2018
In eerdere nieuwsbrieven berichtten wij over een meer patiëntgerichte benadering bij de totstandkoming van een passend behandelplan voor de oudere kwetsbare patiënt met kanker. De in het UMCG ontwikkelde werkwijze, waarbij mate van kwetsbaarheid en patiëntvoorkeuren worden meegewogen in het MDO, is in pilotverband geïmplementeerd in het MCN gynaecologie. In vier ziekenhuizen in Noord Oost Nederland is de nieuwe werkwijze toegepast in de dagelijkse zorg voor oudere patiënten met eierstok- of baarmoederkanker. Lees verder over het effect op de behandeladviezen, ervaringen van patiënten en zorgverleners en de haalbaarheid van de implementatie in een bestaand zorgpad.
Behandeladviezen

Bij meer dan een derde van de geïncludeerde patiënten leidde het meewegen van informatie over de wensen en de mate van kwetsbaarheid van de patiënt tot een ander en/of aanvullend behandeladvies. Het andere of aanvullende behandeladvies varieerde van geen operatie in plaats van wel een operatie tot preventieve maatregelen t.b.v. een soepel verloop van het behandeltraject voor de patiënt, zoals delierpreventie of extra begeleiding bij chemotherapietraject in het ziekenhuis zo dicht mogelijk bij de patiënt. Dit resultaat komt overeen met de resultaten van het onderzoek Ouderen en Kanker in het UMCG.

Ervaring patiënten positief

Het belangrijkste wat patiënten merkten van de nieuwe werkwijze was het uitgebreide gesprek met de verpleegkundige om in kaart te brengen wat belangrijk voor de patiënten is in hun leven, wat ze willen en wat ze kunnen (het niveau van functioneren op somatisch, psychisch, sociaal en functioneel gebied). Patiënten vonden dit een prettig gesprek en tegelijkertijd soms moeilijk. Nadenken over wat belangrijk voor je is in het leven doe je niet dagelijks en is daardoor soms confronterend. Alle patiënten aan wie we de vraag stelde of ze deze werkwijze zouden aanbevelen aan anderen antwoordden positief.

Ervaring zorgverleners

De betrokken zorgprofessionals (gynaecoloog, oncologen, internisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen) zijn positief over de beschikbaarheid van de informatie over de wensen en de mate van kwetsbaarheid van de patiënt ten behoeve van de totstandkoming van een passend behandeladvies. Ook over de gestructureerde wijze waarop de verpleegkundige de informatie verzamelt. De doelenschuif en de geriatrische testen helpen de voorkeuren en kwetsbaarheden van de patiënt te objectiveren. Dit geeft de verpleegkundige handvatten in de communicatie met de medisch specialisten. Over het moment en de wijze waarop de extra informatie meegewogen moet worden bestaat nog verdeeldheid.

Haalbaarheid

De implementatie van de werkwijze in de dagelijkse praktijk blijkt haalbaar, hoewel het iets meer tijd kost. Het in kaart brengen van de gezondheidsstatus en voorkeuren van de patiënt kostte de verpleegkundige iets meer tijd (+/- 15 min per patiënt). Ook de tijd die besteed wordt aan een kwetsbare patiënt in het MDO stijgt iets (+/- 3 min). Structurele inbedding van de werkwijze vergt aanpassingen in het logistieke proces.

Conclusie

Dit project laat zien dat meewegen van extra patiëntgebonden informatie tijdens het MDO bij een substantieel deel van de patiënten leidde tot een aanpassing van het behandeladvies. Dat patiënten en zorgverleners positief zijn over de werkwijze en de implementatie in de dagelijkse praktijk haalbaar is. Financiering van de benodigde tijdsinvestering voor het komen tot een passend behandeladvies zal structurele inbedding van deze werkwijze in de dagelijkse praktijk stimuleren. Uitbreiding van de implementatie naar andere (gynaecologische) tumortypen en naar andere ziekenhuizen wordt aanbevolen.