Je gekozen filters:
Wis alle filters
Rekenmachine

Proeftuinen Waardegedreven financiering: de stand van zaken

14-09-2021
Hoe komen we in een oncologienetwerk tot de beste kwaliteit van zorg tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten? Wij werken daaraan in zeven proeftuinen. In vier van die proeftuinen ontwikkelen we meetmodellen voor kwaliteit in relatie tot kosten. Drie andere proeftuinen draaien om het uitdenken van innovatieve contractering voor waardegedreven zorg in netwerken.

Meetmodellen
Er zijn meetmodellen in de maak voor drie tumorsoorten: maag-slokdarm, ovariumcarcinoom, multipel myeloom - en voor één bijzondere vorm van behandeling, namelijk immunotherapie thuis. De proeftuinen richten zich in eerste instantie op het zichtbaar maken van de kosten. Welke bestaande registraties of indicatoren zijn er? De bedoeling is natuurlijk om te komen tot sets die ook bruikbaar zijn in andere regio’s en/of andere oncologienetwerken.

Het zoeken naar goede indicatoren voor uitkomsten en kwaliteit van de zorg, die de andere helft van de meetmodellen vormen, staat voor later op de rol.

 

Immunotherapie thuis
Over de kosten en baten van immunotherapie die niet in het ziekenhuis maar gewoon bij de patiënt thuis wordt gegeven, schreven we eerder al een uitgebreid nieuwsbericht. In deze proeftuin in Oost-Nederland haken nu meer ziekenhuizen aan die overwegen ook immunotherapie thuis aan te bieden. De bedoeling is om te kijken hoe de businesscase uitpakt voor grotere aantallen.

 

Kwaliteit garanderen in het netwerk, niet op specifieke locatie
In Oost-Nederland is de zorg voor patiënten met maag-slokdarmkanker georganiseerd in het SMACON-netwerk. Daar kijken we zowel naar de uitkomsten als naar de kosten. Door de betrokken zorgverleners is inmiddels een slanke set van vier kwaliteitsindicatoren benoemd als onmisbaar voor goede zorg en kwaliteitsverbetering. Lees daarover meer in het recente nieuwsbericht over deze proeftuin. De volgende stap is dat we de kostendrijvers in kaart gaan brengen. Een achterliggende kwestie in deze proeftuin is dat het netwerk graag wil aantonen dat het voor goede zorg niet nodig is om bepaalde ingrepen te centraliseren op één locatie als de kwaliteit in het netwerk maar gegarandeerd is.

 

Data over kwaliteit koppelen aan inspanningen
Een netwerk van vijf ziekenhuizen rond het Erasmus MC is bezig met een pilot waarbij PROMs worden gemeten en getest voor patiënten met multipel myeloom. Onze proeftuin sluit hierbij aan. Uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) halen we data die dienen als kwaliteitsindicatoren. Die proberen we op dit moment te koppelen aan data over geleverde inspanningen. Inspanningen vormen hier de kostenkant van het meetmodel, alleen niet uitgedrukt in euro’s. We legden eerder in dit artikel uit welke ziekenhuizen betrokken zijn en hoe zij de kwaliteit van de zorg voor patiënten met multipel myeloom in het netwerk versterken met behulp van PROMs.

 

Innovatieve financieringsvormen
Oncologische zorg in netwerken past vaak niet of niet helemaal in de bestaande financieringssystematiek. Daarom proberen we hier samen met alle betrokkenen, waaronder nadrukkelijk de zorgverzekeraars, innovatieve vormen voor te vinden. Dit doen we voor borstkanker, ovariumcarcinoom en sarcoom.

 

Oost-Nederland: één centrum, twee locaties
In Nijmegen wordt de borstkankerzorg georganiseerd in het Academisch Borstkanker Centrum Nijmegen, een samenwerkingsverband van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc. Patiënten met borstkanker zullen geopereerd worden op één locatie. Hoe kan een dergelijk één-centrum-twee-locatie-model financieel op een goede manier geregeld worden? Daarover voeren we het gesprek, met de zorgverzekeraar(s) in de regio.

 

Midden-Nederland: regionaal mdo financieren
Het UMCU is de spil in de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom in de regio Midden-Nederland. Het zorgpad is goed georganiseerd in een regionaal netwerk, met sinds 2018 een regionaal mdo als belangrijke hoeksteen. Het UMCU zoekt een manier om de kosten van dat regionaal mdo vergoed te krijgen. Om daarvoor argumenten aan te kunnen dragen bij de financier, kijken we naar wat het regionaal mdo oplevert bijvoorbeeld doordat de doorlooptijd verbetert en dubbele diagnostiek wordt vermeden. Daarvoor vergelijken we situatie op die punten met hoe het was voordat het regionaal mdo werd ingesteld.

 

Zuidwest-Nederland: digitale consulten vanuit expertisecentrum
Het Erasmus MC is een van de expertisecentra waar de zorg voor patiënten met sarcoom volgens landelijke afspraken is gecentreerd. Alle patiënten uit de regio zouden daarom naar het expertisecentrum moeten worden verwezen. Tot zover is het simpel. Maar nu komt de kneep: het is niet voor elke patiënt noodzakelijk en wenselijk dat hij of zij daadwerkelijk wordt gezien in het Erasmus MC. Zo lang iedereen maar wél wordt besproken in het regionaal mdo. We legden dit eerder uitgebreid uit – lees het nieuwsbericht over deze proeftuin op onze site. Goede, gecentraliseerde zorg voor patiënten met sarcoom komt er kort gezegd op neer dat het Erasmus MC als expertisecentrum wel medeverantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van de zorg in het netwerk, maar niet per se iedere patiënt daadwerkelijk binnen de muren ontvangt. Voor die genuanceerde benadering zoeken we naar een passende financiële oplossing waarmee de kosten van het regionaal mdo en van digitale consulten gedekt worden – kosten die niet gedeclareerd kunnen worden voor patiënten die het Erasmus MC niet fysiek ontvangt.

We zijn daarover nu concreet in gesprek met een grote zorgverzekeraar in de regio. We hebben in een snelkooksessie met alle betrokkenen input verzameld en zijn nu bezig op basis daarvan een haalbare financiële oplossing uit te werken. Daarbij zullen we wellicht gebruikmaken van de zogeheten facultatieve prestatie, een mogelijkheid die de NZa sinds vorig jaar biedt voor zorg die moeilijk regulier kan worden gefinancierd, en een gedifferentieerd DBC-tarief.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Waardegedreven financiering

We ontwikkelen meetmodellen en innovatieve financieringsvormen in zeven proeftuinen in verschillende regio’s.

Proeftuinen netwerkfinanciering:

  • Borstkanker
  • Ovariumcarcinoom
  • Sarcoom

Proeftuinen waardegedreven financiering in netwerken:

  • Multipel myeloom
  • Ovariumcarcinoom
  • Maag-slokdarmkanker
  • Immunotherapie thuis

 

Lees meer over het thema Waardegedreven financiering en over de verschillende proeftuinen op onze website.

Dit wil je misschien ook lezen