Je gekozen filters:
Wis alle filters
Op zoek naar synergie

Op zoek naar synergie

01-07-2019
Betrokkenen bij het thema Financiering wisselden 18 juni op een levendige startbijeenkomst ideeën uit over de invulling van de projecten van dit thema. Themamanager Ineke Middelveldt liet daar alle ruimte voor. “De grote lijnen liggen vast, maar het zou heel mooi zijn als we met slimme keuzes kunnen zorgen dat de projecten elkaar wederzijds gaan versterken.”

Ineke trapte af met een korte introductie. Binnen het thema Financiering vallen projecten op drie fronten: financieringsaspecten van het multidisciplinair overleg (als onderdeel van het IKNL-project MDO 2.0); waardegedreven zorg in netwerken om oncologische zorg te verbeteren (onder meer door het ontwikkelen van modellen die zichtbaar maken wat trefzekere zorg in netwerken kost en wat het oplevert voor de patiënt) en uitkomstgerichte netwerkfinanciering (innovatieve financiering/contracten met kwaliteitsprikkels en gericht op uitkomststuring).
Onderzoeker Gerdien Regts van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteerde daarna de inventarisatie van oncologienetwerken 2017 en liet zien aan welke netwerken de verschillende regio’s op dit moment denken om een van de projecten binnen het thema uit te voeren. Vooral bedoeld om te laten zien dat er verschillende benaderingen mogelijk zijn, zoals één regio en verschillende tumorsoorten of juist één tumorsoort in meerdere regio’s, afhankelijk van het doel van een project en wat daarvoor het meest vruchtbaar lijkt.

Inspiratie

Daarna volgden enkele inspiratiesessies. Erik Lambeck, manager van het Centrum voor Oncologie van Radboudumc, presenteerde hoe in zijn netwerk patiënten met onder meer melanoom en blaaskanker immunotherapie thuis krijgen. Deze vorm van oncologische zorg groeit sterk, gedreven door toenemende medische mogelijkheden en druk op de capaciteit binnen het ziekenhuis. Patiënten kiezen in groten getale voor ‘thuis’ en geven aan dat dit grote voordelen voor hen heeft. Een mooi voorbeeld van waardegedreven zorg – maar wat zijn dan precies de kosten en de toegevoegde waarde voor de patiënt?

Patrick Veldhuis van IKNL schetste kort het project MDO 2.0 waarin IKNL in samenwerking met onder meer SONCOS en Citrien een model ontwikkelt voor dit MDO van de toekomst met adequate echelonnering, inzet van expert-opinie, gebruik van keuzehulpen enzovoorts. De financiering hiervan is onderwerp van een van de projecten van het thema Financiering. Patrick presenteerde in dat kader een ander voorbeeld van waargedreven zorg, namelijk het Managed Clinical Network HPB  in Noord Nederland. Dit project vanuit het Citrienprogramma Sturen op Kwaliteit richt zich op het verminderen van ongewenste praktijkvariatie. Er wordt gemonitord of patiënten met colorectale levermetastasen al dan niet worden ingebracht bij een MDO van een van de HPB-behandelcentra. Ook zijn ongeplande heropnames gemeten en vergeleken en daarop zijn verbeteracties gebaseerd. Er lopen bij het programma Sturen op Kwaliteit meer projecten die raakvlakken hebben de projecten van Financiering – zinvol om van te leren en wellicht samenwerking te zoeken. 

Marloes Zuidgeest vertelde ten slotte over Linnean, een ‘bevlogen coalitie’ van personen en organisaties die uitkomstgerichte zorg wil bevorderen. Zuidgeest is vanuit het Zorginstituut (een van de deelnemende organisaties van Linnean) projectleider hiervan. Er liggen grote inhoudelijke raakvlakken met het thema Financiering/waardegedreven zorg. Ook hier de conclusie: laten we contact houden en kijken of we kunnen samenwerken. 

Hamvraag

Toen kwam de hamvraag: wat gaan we precies doen, hoe vullen we de projecten in? Er gingen allerlei ideeën over tafel. Belangrijk punt: waar zitten de problemen, waar zit de urgentie van dit thema? Enerzijds gaat het om het in kaart brengen van de meerwaarde van netwerkzorg. Maar ook gaat het om het wegnemen van belemmerende financiele factoren, zoals die in de voorgaande Citrienperiode in kaart zijn gebracht. Verschuivende productie en dus verschuivende inkomsten zijn vaak remmend of zelfs fataal voor netwerkvorming, aldus Ineke. Ook volumenormen en afspraken met verzekeraars op ziekenhuisniveau kunnen een obstakel vormen. Lees het rapport over de ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland via de link onderaan dit artikel.

De aanwezigen spraken af om verder te denken over de invulling van de projecten op een manier die maximale synergie oplevert. Zij willen graag handvatten om daarin keuzes te maken. Ineke gaat hier samen met de samenwerkingspartners van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, de Erasmus School of Health Policy & Management en Universteit Twente criteria voor uitdenken.