Je gekozen filters:
Wis alle filters
snelweg

Basisgegevens van patiënten uitwisselen via XDS

28-05-2020
Voor een goede regionale samenwerking is snelle, veilige en betrouwbare digitale uitwisseling van patiëntgegevens noodzakelijk. In Noord-Nederland gebeurt dit via de regionale digitale infrastructuur XDS NN. Radiologiebeelden en -verslagen worden over en weer langs deze snelweg gedeeld. Maar er kan nog veel meer met XDS, zoals het uitwisselen van de patiëntsamenvatting. Binnenkort starten het UMCG en het Martini Ziekenhuis hier een pilot voor.

Veel ziekenhuizen zijn al in staat een document conform de Basisgegevensset Zorg (BgZ) te genereren en beschikbaar te stellen aan de patiënt: nu al in hun patiëntenportaal en in de toekomst in een persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt. Voor de samenwerking in regionale oncologienetwerken is het echter cruciaal dat deze informatie ook makkelijk en veilig uitgewisseld kan worden tussen ziekenhuizen. Juist daarom zie je in verschillende regio’s projecten ontstaan die hier op verschillende manieren oplossingen voor uitwerken. Zo wordt in de regio Rotterdam de BgZ beschikbaar gesteld via het ChipSoft Zorgplatform. Vanuit ons programma worden binnen het thema Digitale uitwisseling projecten uitgevoerd om uitwisseling van deze patiëntgegevens via XDS te realiseren, in de regio’s Oost-Nederland en Noord-Nederland.  

Gegevens delen in realtime
“In Noord-Nederland zijn wij momenteel samen met Stichting GERRIT en alle ziekenhuizen in de regio bezig om het mogelijk te maken patiëntsamenvattingen uit te wisselen”, zegt projectleider en ambassadeur Digitale uitwisseling Maarten de Ruiter (UMCG). “Inmiddels zijn we zo ver dat de patiëntsamenvatting van het UMCG beschikbaar is voor alle ziekenhuizen in de regio. Daarbij gaat het overigens om de standaard samenvatting vanuit Epic, die meer informatie bevat dan wat de BgZ voorschrijft.” XDS maakt het mogelijk om informatie veel meer realtime beschikbaar te maken vanuit de verschillende epd’s. Maarten: “Dat maakt deze XDS-infrastructuur nou juist zo interessant: ziekenhuizen hoeven niet op hetzelfde platform te zitten om snel en veilig digitaal gegevens met elkaar uit te kunnen wisselen.”

Gecontroleerde omgeving
Het uitwisselen van de patiëntsamenvatting verloopt gefaseerd en binnen een gecontroleerde omgeving. “In een pilot binnen de borstkankersamenwerking met het Martini Ziekenhuis onderzoeken we welke informatie ze via XDS van ons krijgen, wat ze nodig hebben voor hun verwijzing en hoe wij eventuele ontbrekende informatie nog kunnen toevoegen. Tegelijkertijd maakt het Martini Ziekenhuis zijn patiëntsamenvatting via XDS beschikbaar voor ons.” 
Behalve de patiëntsamenvatting deelt het UMCG via XDS ook de mdo-verslagen. “Verwijzers hoeven niet langer te wachten op een brief, maar kunnen direct zien wat er is besproken in het multidisciplinair overleg.”

Opschalen
Rond het Radboudumc in de regio Oost-Nederland vinden vergelijkbare ontwikkelingen en pilots plaats. Themamanager Laurens de Groot: “Door nauwe afstemming tussen de regio’s zorgen we dat de opgedane ervaringen en best practices snel over en weer tot verbetering en versnelling in de andere regio leidt.”
Samen met de andere ambassadeur Digitale uitwisseling, Gerard van Kernebeek, eveneens werkzaam bij het UMCG, werkt Maarten aan het opzetten van een soortgelijke pilot voor cardiologie. “Binnen het Citrienfonds kijken we ook naar andere disciplines en trekken we waar mogelijk samen op”, zegt hij. “Daarmee willen we bereiken dat we snel regionaal kunnen opschalen.” 

Verder ontstaan er los van Citrien overal in het land andere proeftuinen en initiatieven die ook weer kunnen profiteren van de bij deze projecten opgedane lessen. Het is de bedoeling dat de pilots eind 2020 voldoende kennis en ervaring hebben opgeleverd om digitale uitwisseling van deze gegevens op grotere schaal binnen Nederland te laten plaatsvinden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met projectleider en ambassadeur Digitale uitwisseling Maarten de Ruiter via m.de.ruiter01@umcg.n